MANTAN KETUA SETIAUSAHA NEGARA

Tan Sri Dr. Ismail bin Hj. Bakar

(29/08/2018 - 31/12/2019)

Tan Sri Mohd. Sidek bin Hj. Hassan

(03/09/2006 - 23/06/2012)

Tan Sri Abdul Halim bin Ali

(17/09/1996 - 31/01/2001)

Tan Sri Dato' Paduka Salehuddin bin Mohamed

(15/06/1984 - 31/01/1990)

Tun Abdullah bin Ayub

(01/01/1979 - 30/11/1980)

Tan Sri Abdul Kadir bin Shamsuddin

(01/01/1970 - 30/09/1976)

Tan Sri Dato’ Seri Abdul Jamil bin Abdul Rais

(01/09/1964 - 06/11/1967)

Tan Sri Ali bin Hamsa

(24/06/2012 - 28/08/2018)

Tan Sri Samsudin bin Osman

(01/02/2001 - 02/09/2006)

Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid

(01/02/1990 - 16/09/1996)

Tan Sri Dato' Hashim bin Aman

(01/12/1980 - 14/06/1984)

Tun Abdullah bin Mohd Salleh

(01/10/1976 - 31/12/1978)

Tunku Tan Sri Dato' Seri Mohamad bin Tunku Burhanuddin

(07/11/1967 - 31/12/1969)

Tun Dr. Hj. Abdul Aziz bin Hj. Majid

(01/08/1957 - 31/08/1964)